top of page
קוד אתי
קשרי הממשל הם חלק בלתי נפרד מההליך הדמוקרטי ומהשתתפות הציבור בקבלת ההחלטות בזירה הציבורית. כך בדמוקרטיות המובילות בעולם וכך גם בישראל. מטרתם של קשרי הממשל היא להבטיח, כי המדיניות הציבורית תביא בחשבון מגוון רחב ככל הניתן של שיקולים וכי כל מי שעתיד להיות מושפע ממנה יזכה להשמיע את קולו ולהיות שותף פעיל בעיצובה.
מקצוע השדלנות נועד לסייע לציבור לקיים תקשורת רציפה עם נבחריו, ולשמש ערוץ להעברת ידע ומומחיות מהמגזר העסקי והחברה האזרחית לחברי הכנסת. זאת, בהתאם להוראות החוק ולסטנדרטים מקצועיים ואתיים, הנסמכים על עקרונות של הוגנות, שקיפות ופתיחות. 
כל החלטותינו מתקבלות על פי כללי האתיקה המקובלים, כפי שנוסחו בפרק י"ב לחוק הכנסת ובקוד האתי לענף השדלנות מאת פורום קשרי הממשל. 
הקוד האתי שואב מהקודים המובילים בעולם: הקוד הבינלאומי של איגוד הלוביסטים המוסמכים באיחוד האירופי  (Association of Accredited Lobbyists to the European Union International Code of Lobbying Ethics) והקוד האמריקאי של איגוד הלוביסטים בארצות הברית (American League of Lobbyists Code of Ethics). בנוסף, הקוד שואב מהמלצות הוועדה להכנת כללי אתיקה לחברי הכנסת בראשות השופט יצחק זמיר (2006), מהקוד שגיבשה ועדת המשנה של ועדת הכנסת להכנת כללי האתיקה בראשות חבר הכנסת חיים אורון (2011) ומקודים קיימים בענף הלובינג בישראל.
הקוד האתי - 
חוק הכנסת, תשנ"ד-1994 - 

הכתובת שלנו

 © כל הזכויות שמורות לרגולטור יועצים בע"מ 2019. אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי. האמור לעיל, הינו תיאור כללי ולא מחייב של הנושאים.

White Office

הארבעה 19, מגדל תיכון

תל אביב 6473919

משרד. 050-4555392

דוא"ל. office@Regulator-ltd.com

bottom of page